Zasady ochrany osobnych údajov

Nakoľko v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke sproekon.sk (ďalej len „kontaktný formulár“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vám týmto ako dotknutej osobe poskytnúť informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.07.2019.

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť SproEkon s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina, Slovenská republika IČO: 55 035 906, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č.73380/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. V prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nemôžeme spätne kontaktovať.

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe vyplneného kontaktného formulára.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je založené na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden konkrétny účel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, e-mail a ďalšie informácie, ktoré sú obsahom správy.

6. Kategórie dotknutých osôb
Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktoré vyplnili kontaktný formulár.

7. Oprávnené osoby
Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich

pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

8. Podmienky likvidácie osobných údajov 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú pre uskutočnenie predmetnej komunikácie s Vami, nie však dlhšie ako tri mesiace po poslednom kontakte s Vami. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po uplynutí doby trvania súhlasu alebo odvolaní súhlasu budú tieto údaje zlikvidované (vymazané).

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje
Vaše osobné údaje neposkytujeme a nesprístupňujeme žiadnym príjemcom.

10. Zverejnenie osobných údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

11. Cezhraničný prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.